• آب معدنی کوچک

  آب معدنی کوچک

  1,200 تومان +
 • آب معدنی بزرگ

  آب معدنی بزرگ

  2,000 تومان +
 • دوغ کوچک میهن

  دوغ کوچک میهن

  2,500 تومان +
 • نوشابه قوطی اسپرایت

  نوشابه قوطی اسپرایت

  2,900 تومان +
 • نوشابه قوطی کوکا

  نوشابه قوطی کوکا

  2,900 تومان +
 • نوشابه قوطی فانتا

  نوشابه قوطی فانتا

  2,900 تومان +
 • نوشابه قوطی زیرو

  نوشابه قوطی زیرو

  2,900 تومان +
 • دلستر لیمو

  دلستر لیمو

  3,000 تومان +
 • نوشابه خانواده زیرو

  نوشابه خانواده زیرو

  4,500 تومان +
 • نوشابه خانواده فانتا

  نوشابه خانواده فانتا

  4,500 تومان +
 • نوشابه خانواده اسپرایت

  نوشابه خانواده اسپرایت

  4,500 تومان +
 • نوشابه خانواده کوکا

  نوشابه خانواده کوکا

  4,500 تومان +
 • دوغ بزرگ میهن

  دوغ بزرگ میهن

  6,000 تومان +
 • ترشی لیته

  ترشی لیته

  7,000 تومان +
 • سالاد شیرازی

  سالاد شیرازی

  10,000 تومان +
 • چلو کره

  چلو کره

  12,000 تومان +
 • سالاد-فصل

  سالاد فصل

  12,000 تومان +
 • ماست و خیار ویژه

  ماست و خیار ویژه

  12,000 تومان +