• جوجه کباب با استخوان سیخی

  40,000 تومان +
 • خوراک برگ مخصوص

  95,000 تومان +
 • خوراک ماهیچه گوسفندی

  120,000 تومان +
 • سبزی پلو با ماهی کبابی

  55,000 تومان +
 • شیشلیک با مخلفات

  125,000 تومان +
 • ماهی سرخ شده بدون برنج و مخلفات

  44,000 تومان +
 • ماهی کباب بدون برنج و مخلفات

  44,000 تومان +
 • ماهیچه بدون برنج و مخلفات

  115,000 تومان +
 • چلو ماهیچه گوسفندی

  120,000 تومان +
 • کباب بختیاری سیخی

  66,000 تومان +
 • کباب سلطانی با مخلفات

  105,000 تومان +
 • کباب سلطانی سیخی

  96,000 تومان +
 • کباب شیشلیک سیخی

  122,000 تومان +
 • چلو جوجه کباب

  جوجه کباب با برنج(سینه و ران)

  300 گرم ران یا سینه مرغ بدون استخوان همراه با چلو

  42,000 تومان +
 • آبگوشت-مخصوص-میزبان

  آبگوشت مخصوص میزبان

  52,000 تومان +
 • استانبولی پلو با گوشت چرخ کرده

  استامبولی پلو با گوشت چرخ کرده

  35,000 تومان +
 • سبزی پلو با مرغ

  مرغ با سبزی پلو

  39,000 تومان +
 • باقالی پلو

  باقالی پلو

  15,000 تومان +