تهیه غذای میزبان

تهیه، توزیع و سرو غذای ایرانی جهت مجالس، سمینارها و شرکت ها